Konkurs dla młodych naukowców

Skrócony regulamin konkursu „Grant zjazdowy PTNT dla młodych naukowców”

  1. Celem konkursu jest nagrodzenie dziesięciu autorów, urodzonych po 31 grudnia 1987 roku, najlepiej zrecenzowanych prac (lub kierowników grup w przypadku prac zbiorowych) zgłoszonych na XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.
  2. Nagrodami w konkursie, przyznawanymi przez Jury, jest 10 dwudniowych pobytów w Hotelu Ibis Warszawa Stare Miasto (ul. Muranowska 2), w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem na czas trwania zjazdu, tj. 24–26 października 2024 roku.
  3. Aby zostać uczestnikiem konkursu, autor pracy (lub kierownik grupy autorów) zobowiązany jest do nadesłania w terminie do 30 lipca 2024 roku do godziny 23:59:59 pracy z dziedziny nadciśnienia tętniczego za pośrednictwem systemu zgłaszania prac naukowych, zgodnie z ogólnym regulaminem zgłaszania prac dostępnym na stronie zjazdu w zakładce Zgłaszanie streszczeń.
  4. Prace będą oceniane przez ekspertów z dziedziny medycyny sercowo-naczyniowej do 1 września 2024 roku. Nagrodzonych zostanie 10 prac o najwyższej średniej ocenie końcowej, spośród autorów (lub kierowników grup autorów) urodzonych po 31 grudnia 1987 roku.
  5. Nagrodzeni autorzy (lub kierownicy grup autorów) zostaną powiadomieni o tym fakcie przez VM Media Group sp. z o. o. — do 15 września 2024 roku. Powiadomienie nastąpi pocztą elektroniczną na podany w systemie zgłaszania streszczeń adres e-mail lub telefonicznie.

ZGŁOŚ STRESZCZENIE

Pełny regulamin konkursu „Grant zjazdowy PTNT dla młodych naukowców” do pobrania poniżej.

Regulamin konkursu „Grant zjazdowy PTNT dla młodych naukowców”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1


Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs z wiedzy medycznej pod nazwą:
„Grant zjazdowy PTNT dla młodych naukowców”, zwany dalej KONKURSEM, trwający od 1 kwietnia 2024 roku — tj. terminu rozpoczęcia zgłaszania prac naukowych na XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, zwany dalej ZJAZDEM, do momentu zakończenia zjazdu — 26 października 2024 roku. Celem konkursu jest nagrodzenie dziesięciu urodzonych po 31 grudnia 1987 roku autorów najlepiej zrecenzowanych prac, którzy będą prezentować ich wyniki podczas sesji oryginalnych zjazdu PTNT (zwanych dalej AUTORAMI).


§ 2


Organizatorem konkursu jest VM Media Group sp. z o.o. z siedzibą w: 80–180 Gdańsk, ul. Świętokrzyska 73.


§ 3


Całkowita wartość puli nagród i wyróżnień przeznaczonych przez organizatorów na wygraną wyniesie 7200  PLN brutto, tj. 720 PLN brutto na osobę . Wskazana powyżej całkowita wartość puli nagród i wyróżnień stanowi górną granicę finansowej odpowiedzialności organizatorów z tytułu niniejszego konkursu.


II. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG
§ 4


Uczestnikami konkursu są wszyscy urodzeni po 31 grudnia 1987 roku Autorzy będący uczestnikami zjazdu, zgłaszający prace naukowe na zjazd.


III. WARUNKI KONKURSU
§ 5


Aby wygrać wskazaną poniżej nagrodę, Autor zobowiązany jest do nadesłania do 30 lipca 2024 roku do godziny 23:59:59 pracy z dziedziny nadciśnienia tętniczego za pośrednictwem systemu zgłaszania prac naukowych na zjazd, zgodnie z ogólnym regulaminem zgłaszania prac dostępnym na stronie:
http://www.zjazd.ptnt.pl/


IV. KRYTERIA OCENY
§ 6


Prace będą oceniane w skali od 0 do 5, w terminie do 1 września 2024 roku, przez ekspertów z dziedziny medycyny sercowo-naczyniowej. Nagrodzonych zostanie 10 prac Autorów urodzonych po 31 grudnia 1987 roku, którzy uzyskają najwyższą średnią ocenę końcową.
Nagrodzeni Autorzy zostaną powiadomieni przez VM Media Group sp. z o.o. do dnia 15 września 2024 roku. Powiadomienie będzie odbywać się pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, bądź telefonicznie.


§ 7


Wyniki prac konkursowych oceniać będą eksperci z dziedziny medycyny sercowo-naczyniowej, powołani przez Zarząd Główny PTNT.


V. NAGRODY
§ 8


Nagrodami w konkursie, przyznawanymi przez Jury, jest 10 dwudniowych pobytów w Hotelu Ibis Warszawa Stare Miasto (ul. Muranowska 2), w Warszawie w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem, na czas trwania Zjazdu, tj. 24–26 października 2024 roku.


§ 9


Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników konkursu pod adresem organizatorów, wskazanym w § 2 niniejszego regulaminu oraz na stronie internetowej www.zjazd.ptnt.pl.


VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§10


1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu, które mogą być wnoszone przez jego uczestników, powinny być składane organizatorom na piśmie, pod adresem wskazanym w § 2, do dnia 22 września 2024 roku.


2. Organizatorzy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym mowa w ust. 2 powyżej, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

Copyrights © 2024 Via Medica